zikir.de
zikir.de

Temel Dini Bilgiler

Soru: Müslümanmısın?
Cevab: Elhamdülillah müslümanım
   
Soru: Rabbin kim?
Cevab: ALLAH (celle celaluhu)
   
Soru: Dinin nedir?
Cevab: İslam
   
Soru: Kitabın nedir?
Cevab: Kuranı-Kerim
   
Soru: Peygamberin kim?
Cevab: Hz. Muhammed Mustafa (sallellahu aleyhi ve sellem)
   
Soru: Din neye denir?
Cevab:

Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa

ulaştıran ilahi bir kanundur.

   
Soru: İslam dininin gayesi nedir? 
Cevab:

İslâm dininin hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini

kazandırmaktır. 

   
Soru: İmanı tarif edermisiniz? 
Cevab:

İman Peygamber Efendimizin Allah'ü Teala tarafından getirmiş olduğu hususların

doğruluğuna kalb ile inanmak ve bunu dil ile söylemektir.

   
Soru: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır? 
Cevab:

1. Mümin: Allah'ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in

Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

 

2. Münafık: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in

Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyen kimselere

Münafık denir.

 

3. Kafir: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in

Peygamber'liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen

kimselere Kafir denir.

   
Soru: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız. 
Cevab:

Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden

çıkmaz, kafir olmaz.
Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder.

Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

   
Soru: Melekler nasıl varlıklardır? 
Cevab:

Melekler yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan

nurdan yartıklardır.

   
Soru: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız? 
Cevab:

1. CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi Allah ile Peygamberler arasında

elçilik yapmaktır.

  2. MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir (yağmur, rüzgar vs).
  3. İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.
  4. AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.
   
Soru: Kiramen katibin melekleri hakkında bilgi veriniz. 
Cevab:

Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir.Sağdaki melek sevaplarımızı

soldaki melek ise günahlarımızı yazar. Böylece amel defterimiz meydana gelir.

   
Soru: Münker ve Nekir kimdir? 
Cevab: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.
   
Soru: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söylermisiniz? 
Cevab: 1. Tevrat – Hazreti Musa (A.S)
  2. Zebur – Hazreti Davud (A.S)
  3. İncil - Hazreti İsa (A.S)
  4. Kur'an – Hazreti Muhammed (A.S)
   
Soru: Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir? 
Cevab:

Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi.

İlk inen Ayet'ler Alak  suresinin ilk ayetleri idi.

   
Soru: Kur'anı Kerim'in özelliklerini sayar mısınız? 
Cevab:

1. Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize

kadar gelmiştir. Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır. 

 

2. Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde

inmiştir. 

  3. Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. 
 

4. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır.Her asrın ihtiyaçlarını

karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. 

 

5. Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir.Hem kelimeleri,

hem anlamı, hemde taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

   
Soru: Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız? 
Cevab:

1. Her müslüman Kur'anı Allah' ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun

olarak yanlışsız okumalıdır.

 

2. Kur'an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.

Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır. 

 

3. Kur'an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin

yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır. 

  4. Başkalarının okuduğu Kur'anı saygı ile dinlemelidir. 
  5. Kur'an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.
 

6. Her müslüman Kur'anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı

ve Kur'anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

   
Soru: Kur'an kaç sure ve ayettir, Kur'anda ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir? 
Cevab:

Kur'an 114 Sure ve 6666 Ayettir. Kur'anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb,

Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya,

Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim'üs Salâtü Vesselam)

   
Soru: Mucize ve Keramet ne demektir? 
Cevab:

Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını isbat etmek için Allah'ın yardımı ile

gösterdikleri olağan üstü olaylardır.Keramet: Allah'ın yardımı ile veli kulları tarfından

meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

   
Soru: Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız. 
Cevab: 1. Peygamberimiz Allah'ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir. 
  2. Son Peygamberdir.Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir. 
  3. Bütün insan ve cinlerin peygamberidir. 
  4. Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır. 
  5. Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.
   
Soru: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır? 
Cevab:

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde insan dört şeyden

sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz: 

  1. Ömrünü nerede geçirdiğinden.
  2. Vücudunu nerede yıprattığından.
  3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından.
  4. Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.
   
Soru: Kader ve Kazayı tarif ediniz. 
Cevab:

1. Kader:Kainatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını

Alla'ü Teala'nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.  

 

2. Kaza: Allah'ü Teala 'nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire

uygun olarak yaratmasına kaza denir.Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana

uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

   
Soru: Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız. 
Cevab:

Yaradılışımızın gayesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir.Bizi yoktan var eden

ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allh' a karşı teşekkür etmeli ve

emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

   
Soru: İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayarmısınız?  
Cevab: İbadetler üç çeşittir:
  1. Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.
  2. Mal ile yapılan ibadetler : Zekat vermek.
  3. Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.
   
Soru: İbadetlerin faydalarını anlatınız. 
Cevab:

İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır

ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah' a

yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve

sosyal bir çok faideleri de vardır. 

   
Soru: Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz? 
Cevab:

1. Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu

yerdir.

 

2. Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe

merdivenli yer. 

  3. Kürsü: Camilerde va'z edilirken yüksekçe oturma yeri.
   
Soru: Minare, Şerefe ve Alem nedir? 
Cevab: 1. Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı. 
 

2. Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri.

Buraya minarenin içindeki basamaklarla  çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe

bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır. 

  3. Alem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.
   
Soru: Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmiştir?
Cevab:

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının

yirmisine tekabül eden Rebi ul' evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken

Mekke' de dünyaya geldi.

   
Soru: Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz. 
Cevab: 1. Annesi - Amine validemiz.
  2. Babası – Abdullah.
  3. Dedesi - Abdulmuttaliptir.
   
Soru: Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz: 
Cevab:

Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı

Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere

yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.

   
Soru: İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi? 
Cevab:

İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40

yaşında iken indi.

   
Soru: İlk Müslümanlar kimlerdir? 
Cevab:

İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz,

çocuklardan Hz. Ali, kölelerden
Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.

   
Soru: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmiştir? 
Cevab: Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.
   
Soru: İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir? 
Cevab:

İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye

hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.

   
Soru: Ensar ve Muhacir kimlere denir? 
Cevab:

Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara "Muhacir"; Medine'nin

yerli halkı olan ve Mekke'den hicret edenlere her türlü yardımı yapan

Müslüman'lara "Ensar" denir.

   
Soru: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti? 
Cevab: Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine' de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
   
Soru: Sahabe kime denir? 
Cevab: Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
   
Soru: Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir? 
Cevab:

Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi

Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere " Ravza-i Mutahhare" denilmektedir.

   
Soru: Allah'ü Teâlâ ya karşı vazifelerimizi sayınız? 
Cevab: Allah' ü Teâlâ' ya karşı vazifelerimiz şunlardır:
  1. Allah'ü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inanmak.
  2. Emirlerine uygun hareket etmek.
  3. Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak.
  4. Verdiği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek.
   
Soru: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız? 
Cevab: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır:
  1. Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak.
  2. Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salavatı şerif okumak.
  3. Onun gösterdiği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.
   
Soru: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim' e karşı vazifelerimizi sayar mısınız? 
Cevab: Kur'anı Kerim'e karşı vazifelerimiz şunlardır:
 

1. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla

gönderilen son kitap olduğuna inanmak.

Soru: 2. Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak.
Cevab: 3. Kur'anı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
  4. Kur'anın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak.
   
Soru: Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız? 
Cevab: 1. Dengeli beslenmek.
  2. Sağlığımızı korumak.
  3. Temizliğe dikkat etmek.
   
Soru: Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? 
Cevab: 1. Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek.
  2. Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak.
  3. Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.
   
Soru: Karı, kocanın biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız? 
Cevab: 1. Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı.
  2. Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı.
Soru:

3. Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı,

eksiklerini öğretmeli.

Cevab: 4. Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır. 
 

5. Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların

terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır. 

  6. Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli.  
 

7. Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden

dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli,

tesettürlü olmalıdır.

   
Soru: Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız? 
Cevab: 1. Çocuğuna güzel bir ad koymak.
  2. Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak. 
 

3. Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmekve kendi

güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak. 

 

4. Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak.Eşit ve adaletli

davranmak. 

  5. Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek.
   
Soru: Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız? 
Cevab:

1. Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile

dememek. 

  2. İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak. 
Soru: 3. Allah'a isyana davet etmedikleri müddetce emirlerini dinlemek. 
Cevab:

4. Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde

yürümemek. 

 

5. Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve

onlar için her zaman hayır dua etmek.

   
Soru: Kardeşlerin biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız? 
Cevab: 1. Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı. 
  2. Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı.
 

3. Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı,

sevgi ve merhamet göstermeli. 

  4. Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatları gibi gözetmeli.
   
  Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? 
  1. Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek. 
  2. Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak.
 

3. Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek.d) Hastalanınca ziyaret etmek,

ölenin cenazesine iştirak etmek.

Druckversion | Sitemap
© zikir.de bağlantılarını yayınladığı sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Bağlantıları yayınlanan sitelerdeki içeriğin sorumluluğu, söz konusu sitelerin yöneticilerine aittir.