zikir.de
zikir.de

Überschrift

1.

Allah

O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır

2.

er-Rahman

Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)

3.

er-Rahim

Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)

4.

el-Melik

Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan

5.

el-Kuddüs

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan

6.

el-Selam

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan

7.

el-Mü'min

Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık

8.

el-Müheymin

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan

9.

el-Aziz

İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan

10.

el-Cabbar

Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan

11.

el-Mütekebbir

Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

12.

el-Halik

Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden büyüklükte eşi olmayan

13.

el-Bari

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan

14.

el-Musavvir

Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren

15.

el-Gaffar

Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı

16.

el-Kahhar

Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim

17.

el-Vahhab

Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan

18.

el-Rezzak

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan

19.

el-Fettah

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran

20.

el-Alim

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan

21.

el-Kabıt

Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan

22.

el-Basit

Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten

23.

el-Hafıd

Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren

24.

el-Rafi

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten

25.

el-Muiz

İzzet veren,aziz kılan

26.

el-Müzil

Zillete düşüren,hor ve hakir eden

27.

el-Semi

Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden

28.

el-Basir

Her şeyi gören

29.

el-Hakem

Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden

30.

el-Adl

Son derece adaletli olan

31.

el-Latif

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan

32.

el-Habir

Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan

33.

el-Halim

Yumuşak davranan,hilmi çok olan

34.

el-Azim

Pek azametli olan,yüce

35.

el-Gafur

Çok bagışlayan,magfireti çok

36.

el-Şekur

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan

37.

el-Aliyy

Çok yüce

38.

el-Kebir

Pek büyük

39.

el-Hafız

Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan

40.

el-Mukit

Bilen,tayin edenHer yaradılmışın rızkını veren

41.

el-Hasib

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan

42.

el-Celil

Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan

43.

el-Kerim

Çok ikram edici

44.

el-Rakib

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan

45.

el-Mucib

Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden

46.

el-Vasi

Lütfu bol olan

47.

el-Hakim

Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan

48.

el-Vehud

İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan

49.

el-Mecid

Şanı,şerefi çok üstün olan

50.

el-Bais

Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran

51.

el-Şehid

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan

52.

el-Hakk

Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran

53.

el-Vekil

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden

54.

el-Kaviyy

Pek kuvvetli

55.

el-Metin

Pek güclü

56.

el-Veliyy

Seckin kullarının dostu

57.

el-Hamid

Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen

58.

el-Muhsin

Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen

59.

el-Mubdi

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan

60.

el-Muid

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan

61.

el-Muhyi

İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren

62.

el-Mümit

Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren

63.

el-Hayy

Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi

64.

el-Kayyum

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan

65.

el-Vacid

istediğini,istediği vakit bulan

66.

el-Macid

Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol

67.

el-Vahid

TekZatında,sıfatlarında,isimlerinde,efailinde ortağı ve benzeri olmayan

68.

el-Samed

Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil

69.

el-Kadir

istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan

70.

el-Mukdedir

kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden

71.

el-Mukaddim

İstediğini öne getiren,öne alan

72.

el-Muahhir

İstediğini geri koyan,arkaya bırakan

73.

el-Evvel

Her şeyden önce var olan

74.

74-"el-Ahir

Her şey helak olduktan sonra geri kalan

75.

el-Zahir

Varlığı sayısız delillerle açık olan

76.

el-Batın

Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan

77.

el-Vali

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden

78.

el-Müteali

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan

79.

el-Berr

Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan

80.

el-Tevvab

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

81.

el-Muntekım

Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren

82.

el-Afüvv

Affeden,magfiret eden

83.

el-Rauf

Merhamet edicipek şefkatli

84.

Malik'ül-Mülk

Mülkün ebedi ezeli sahibi

85.

Zülcelali ve'l-İkram

Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi

86.

el-Muksit

Hükmünde ve işlerinde adaletli olan

87.

el-Cami

İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan

88.

el-Ganiyy

Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan

89.

el-Mugni

Diledigine zenginlik veren müstagni kılan

90.

el-Mani

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen

91.

el-Darr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan

92.

el-Nafi

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran

93.

el-Nur

Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan

94.

el-Hadi

Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan

95.

el-Bedi

Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan

96.

el-Baki

Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan

97.

el-Varis

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi

98.

el-Raşit

Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran

99.

es-Sabur

Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan

 Druckversion | Sitemap
© zikir.de bağlantılarını yayınladığı sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Bağlantıları yayınlanan sitelerdeki içeriğin sorumluluğu, söz konusu sitelerin yöneticilerine aittir.